Trừ khi gặp phải những tai nạn xảy ra liên quan tới vấn đề về xương