Động đất (địa chấn) là thuật ngữ riêng cho lĩnh vực địa lý, chỉ sự rung