Nga, bạn đã biết được những gì về đất nước này? Là một trong những cường