CEO Steve Jobs đã từng nói: “Với tôi, máy tính là thứ công cụ có ý