Bạn đã từng biết đến những hậu họa khi bị sét đánh qua báo chí và