Có vô số những điều mà chúng ta thấy nó hàng ngày, và thậm chí ở