Những đồ vật bị hỏng cũng có thể trở thành những thứ hữu ích và còn