Trong lao động, an toàn luôn được coi là yêu cầu cao nhất, tuy nhiên ở