Hacker là thuật ngữ để nói về những người vô cùng giỏi trong công nghệ máy