Sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu cùng tốc độ công nghiệp hóa cao đã tỉ