Ngoài việc là một thực phẩm phổ biến được nhiều người yêu thích thì táo theo