Ở riêng nước Mỹ, hàng năm có 300 triệu lượt người chạy 1.7 tỷ vòng trên