Để tạo ra một cuộc sống dù con người hay động vật đều phải trải qua