Trong suốt chiều dài lịch sử, con người luôn có sự thay đổi về nhận thức