Châu Âu được coi là cái nôi của nghệ thuật, nơi sản sinh ra rất nhiều