Tháp viễn thông là không thể thiếu, để sóng di động được phủ rộng khắp mọi