1. Arch Rock Arch Rock như là 1 cây cầu nối giữa 2 đảo trong bờ