Thế giới đang thay đổi một cách chóng mặt, hãy nhìn ví dụ từ thành phố