Thời gian trôi qua nhanh và khi nhìn lại sự phát triển của thế giới chúng