Lịch sử là một môn học dành cho những ai thích tìm hiểu về những gì