Thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống đã và đang có một bề dày