Nếu bạn để ý xung quanh, đôi lúc sẽ thấy những đồ vật xung quanh mình