Có một vài phương pháp rất nhanh để trói một ai đó, nhưng dùng dây lạt