Người xưa hay nói rằng lịch sử sẽ lặp lại. Đã có nhiều sự kiện sự