Thể hiện phong cách của mình qua cách ăn mặc là một điều rất tốt, nhưng