Logo là biểu tượng của một thương hiệu, vì vậy, mỗi thương hiệu lớn luôn cố