Con người với những khả năng chưa thể nào khám phá hết, nhiều người từng cho