Trên thế giới mỗi nền văn hóa có những phong tục khác nhau, của riêng mình.