Đã bao giờ bạn đã đem chiếc máy ảnh đi ra ngoài đường và chụp được