Được xem là những bảo vật quý giá và rất lâu đời, những bảo vật sau