Đô thị hóa và thiên nhiên về cơ bản luôn là kẻ thù của nhau, việc