Không thể phủ nhận được tốc độ phát triển khủng khiếp của Pokémon Go, nhưng bạn