Bếp là nơi chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày, và cũng là nơi mà vi khuẩn