Steve Jobs với Apple, Bill Gates với Microsoft, Larry Page với Google v.v... là những con