Nhiều thế kỷ đã trôi qua, thế nhưng chúng ta vẫn đang cố gắng tìm tòi