Từ trên bầu trời cao đến xuống dưới đáy biển, 18 nhà hàng sau với môi