Vũ khí là loại công cụ luôn luôn xuất hiện suốt chiều dài lịch sử, nó