Vào tháng 1 năm 2006 tại New York, 1 bệnh nhân của một nhà tâm lý