Từ khi ngành công nghiệp giải trí xuất hiện và phát triển, đã có rất nhiều