Xăm là một môn nghệ thuật rất khó và yêu cầu độ chính xác cao, vì